XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 29087.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-02-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7534/13/579]

W dniu 2013.02.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaTOROC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOSTOWA nr domu 13/15/17 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-260 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.02.2013 R., ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ BŁASZCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1949/2013

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROJEK
2.ImionaTHOMAS RUDOLF Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBROŃCZYK
2.ImionaKAMIL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHUTA
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROJEK
2.ImionaTHOMAS RUDOLF Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 1 REKLAMA

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności84 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności84 21 Z SPRAWY ZAGRANICZNE

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności98 10 Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY