XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 75770.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-30 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14364/13/134]

W dniu 2013.04.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działa"BUSINESSLIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻABIŃSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 59 kod pocztowy 02-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBIURO@BUSINESSLIKE.PL
4.Adres strony internetowejWWW.BUSINESSLIKE.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.01.2013 R., REP. A NR 351/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE SEBASTIAN KUBAŃ

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaARTUR WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaANETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaARTUR WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ