XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 82009.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-05-10 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9834/13/24]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaW2-TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica JELENIOGÓRSKA nr domu 9 kod pocztowy 30-422 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.04.2013 - NOTARIUSZ KATARZYNA STANEK, KANCELARIA NOT. W MIKOŁOWIE - REP. A NR 155/2013

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARPIEL
2.ImionaWIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOSTKA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON141593232
4.Numer KRS0000314523 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 100.000 ZŁ WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z ZASTRZEŻENIEM ART. 229 KSH

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARPIEL
2.ImionaWIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDYNGOSZ
2.ImionaWIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOSTKA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI