Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 15314.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-24 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/475/14/669]

W dniu 2014.01.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaBTH HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN
2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica TAMA POMORZAŃSKA nr domu 13L kod pocztowy 70-030 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R., REP. A NR 40/2014, NOTARIUSZ JERZY JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKWIATKOWSKI
2.ImionaJERZY MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKRZEMIŃSKI
2.ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBTH HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
4.Numer KRS0000491389 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ BTH HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BTH HOLD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU - JERZY MICHAŁ KWIATKOWSKI ORAZ ZBIGNIEW KRZYSZTOF SKRZEMIŃSKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBTH HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
4.Numer KRS0000491389 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH