III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1737.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-02-11 r., sygnatura akt: V 1 GU 28/13, V 1 GUp 1/14
[BMSiG-1662/2014]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, postanowieniem z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt V 1 GU 28/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka jawna z siedzibą w Maliniu. W ramach ww. postępowania wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Szarka.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia należy kierować pod adres: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, podając sygn. akt V 1 GUp 1/14.