XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 29562.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-02-19 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/2697/14/457]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2014.02.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaJSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
2.Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica GÓRNICZA nr domu 1 kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki04.02.2014 R. - NOTARIUSZ ANDRZEJ LIPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1075/2014

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON271747631
4.Numer KRS0000072093 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, 00; -ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOGIEGŁO
2.ImionaKRZYSZTOF KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWŁOWSKI
2.ImionaJACEK MARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIELEŃ
2.ImionaKRZYSZTOF ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCYDEJKO
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGETLER
2.ImionaROMAN ANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA