I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5840.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-09 r.
[BMSiG-5186/2017]

Zarząd Spółki JGS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000534244, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka"), działając na podstawie art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 9.02.2017 r., objętą aktem notarialnym o nr REP A 993/2017, sporządzonym przez notariusza Beatę Otkała, uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 611.098.050 zł o kwotę 611.093.050 zł do kwoty 5.000 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi wskutek dobrowolnego umorzenia łącznie 12.221.861 udziałów Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 611.093.050 zł, nabytych przez Spółkę od wspólnika bez wynagrodzenia, za zgodą wspólnika wyrażoną na podstawie art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli na piśmie sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, na adres Spółki: al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa.
Wierzycieli, którzy w powyższym terminie nie zgłoszą sprzeciwu, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.