III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5869.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU "of" 119/16, V GUp 3/17
[BMSiG-5282/2017]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy w dniu 17 stycznia 2017 r. w sprawie z wniosku dłużnika Kamili Dubaniewicz o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU "of" 119/16 ), postanowił:

1. ogłosić upadłość Kamili Dubaniewicz (nr PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Jeleniej Górze, (informacja ukryta), nieprowadzącej działalności gospodarczej,

2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego, jako obejmujący likwidację majątku upadłego,

3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, sygn. akt V GUp 3/17,

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego,

6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej (nr licencji 240).