III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5881.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 77/16, V GUp 3/17
[BMSiG-5165/2017]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 02 lutego 2017 r. sygn. akt V GU 77/16:

I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Mirosławy Chodowiec, zamieszkałej: (informacja ukryta), 14-240 Susz, PESEL (informacja ukryta) ,

II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,

III. określił, że upadła Mirosława Chodowiec jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

IV. wezwał wierzycieli upadłej Mirosławy Chodowiec, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności,

V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Mirosławy Chodowiec, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Jacewicz-Okuniewicz,

VII. wyznaczył syndyka w osobie Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Baninie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i Wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 3/17.