III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5915.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 102/16 "of"
[BMSiG-5292/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kazimiery Łazorczyk, Tereszpol Kukiełki 190, 23-407 Tereszpol k. Biłgoraja, (sygn. akt IX GUp 102/16 "of") została sporządzona i złożona do akt w dniu 8 lutego 2017 roku lista wierzytelności.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik oraz wnieść do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciwu: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.