I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 745.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-08 r.
[BMSiG-631/2017]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Concorde Investissement Spółka Akcyjna w Warszawie, zwołuje na dzień 10 lutego 2017 r.. o godz. 900, w Kancelarii Notarialnej T. Cygana w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Concorde Investissement Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Concorde Investissement S.A., stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz bilansu i rachunku zysków i strat za 2015 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2015.

4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2015 r.

5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 r.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412 Kodeksu spółek handlowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoby niewymienione w wypisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.