III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 752.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 478/16 OF, VI GUp 198/16 OF
[BMSiG-249/2017]

Postanowieniem z dnia 21.12.2016r., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 478/16 OF, ogłosił upadłość CELINY CIOŁEK, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Rębielcz 327, 81-032 Pszczółki, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Jezierskiej Mikszewicz i syndyka w osobie Wiesława Milinkiewicza.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Marii Jezierskiej Mikszewicz, pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 198/16 OF.