III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 772.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 42/16
[BMSiG-288/2017]

W związku z przekazaniem przez syndyka listy wierzytelności z dnia 18 października 2016 r. w postępowaniu upadłościowym Seweryna Korczyńskiego, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 42/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.