IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15007.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-07 r., sygnatura akt: XX Ns-Rej. KRS 8732/17/062
[BMSiG-14478/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 21 marca 2017 roku zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie "G.D.L." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi posiadającej numer KRS 0000058912 (REGON 470010402 , NIP 7310004444 ) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że "G.D.L." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi, posiadająca numer KRS 0000058912 (REGON 470010402 , NIP 7310004444 ), nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.