IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15072.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-17 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 5065/17/308
[BMSiG-14301/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki HYDROENERGO - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 52389, adres: ul. Tetmajera 58A, 81-406 Gdynia, pod sygnaturą GD VIII Ns-Rej. KRS 5065/17/308, postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie jej z Rejestru KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia jej z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.