Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15117.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-08-26 r., sygnatura akt: Wa XIII Ns-Rej.KRS 20006/17/442
[BMSiG-14429/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do TIM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z ostatnio ujawnioną siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, numer KRS 215649, celem wykreślenia z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że TIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wskazanej Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.