Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 104120.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-12 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9016/17/388]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁDZIELNIA
3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RZETELNI"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość TRZCIANKA
2.Adresmiejscowość TRZCIANKA ulica UL. KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA nr domu 15 kod pocztowy 64-980 poczta TRZCIANKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni26.02.2017R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia36 MIESIĘCY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoKURSTAK
2.ImionaSŁAWOMIR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 4. Pełnomocnicy

1

1.NazwiskoCHWALISZ
2.ImionaKAMILLA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa- DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, -DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W SĄDACH, URZĘDACH I WOBEC OSÓB TRZECICH, ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W GRANICACH JEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI, - PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, - PROPONOWANIE ZMIAN STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SPÓŁDZIELNI, - PODEJMOWANIE NIEZASTRZEŻONYCH DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA I ZBYCIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, - PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI LUB UZASADNIONYCH KONIECZNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK SKŁADA SAMODZIELNIE W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, LUB Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁDZIELNI JEST WIELOOSOBOWY.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE