XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 105420.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-27 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5126/17/526]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa spółdzielniGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI

WPISAĆ

3.Nazwa spółdzielniGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W UPADŁOŚCI

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o postępowaniu upadłościowym

WPISAĆ

1

1.Informacje o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY - SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH nr V GU 2/17 data 10.03.2017
3.Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ

Podrubryka 1. Dane syndyka

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAREK
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)