I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18892.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-04-16 r.
[BMSiG-18580/2017]

ZW spółki WINDPOL-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uchwałą z dnia 25 08 2016 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres: Biuro likwidatora, ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk.