I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18900.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-05 r.
[BMSiG-18545/2017]

Zarząd Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górażdże Cement S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r., o godz. 1000., w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!