III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18920.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 60/17 of, VI GUp 57/17 of
[BMSiG-18453/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI GU 60/17 of (GUp 57/17 of) ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Nawrockiego, zamieszkałego: 43-460 Wisła, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159.

Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Określono, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, (informacja ukryta), 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 57/17 of.