III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18933.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 4/17of
[BMSiG-18439/2017]

Postanowieniem z dnia 5 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/17of ogłosił upadłość Grażyny Wnuk, zamieszkałej: (informacja ukryta), 26-902 Grabów nad Pilicą, posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Lisowskiego.
Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282.

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w stosunku do upadłej.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu.