XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 132539.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3765/17/873]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaP.H.U. ISAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW
2.Adresmiejscowość INOWROCŁAW ulica UL. MAGAZYNOWA nr domu 98 kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30 MARCA 2017R., NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 1291/2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ EWA BERNAT P.H.U ISAMI NIP 5562394248, REGON 340269470 W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POD FIRMĄ P.H.U. ISAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 551 § 5 W ZW. Z ART. 584(1) - 584 (13) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZŁOŻONO W DNIU 30-03-2017 W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 1291/2017

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaEWA BERNAT P.H.U. ISAMI
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBERNAT
2.ImionaEWA PAULINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBERNAT
2.ImionaEWA PAULINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA