XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 132590.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/12348/17/966]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaMIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE
2.Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. MICKIEWICZA nr domu 12 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@ MKSCHOJNICZANKA.PL
4.Adres strony internetowejWWW.CHOJNICZANKA.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 06 MAJA 2017 ROKU, REP. A NR 2156/2017, NOTARIUSZA JAKUBA WENT

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiTAK
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji100
4.Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii100
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z WICEPREZESÓW SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOLASIK
2.ImionaMACIEJ MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKLAUZO
2.ImionaJAROSŁAW STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRINGWELSKI
2.ImionaKRZYSZTOF PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOSZUTA
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGLISZCZYŃSKI
2.ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKWIATKOWSKI
2.ImionaMARCIN TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄD
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZABROCKI
2.ImionaRAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRYCZEK
2.ImionaARKADIUSZ RAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKORTAS
2.ImionaBRUNON KONRAD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROSTKOWSKI
2.ImionaANDRZEJ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH