XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 132593.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10828/17/687]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuAKADEMIA PŁYWANIA STOWARZYSZENIE
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN
2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. JODŁOWA nr domu 21 kod pocztowy 71-114 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBIURO@AKADEMIAPLYWANIA.PL
4.Adres strony internetowejHTTP:// WWW.AKADEMIAPLYWANIA.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu13 MARCA 2017 R. 11 KWIETNIA 2017 R. ZMIENIONO: §1 UST.1

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA (W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM PREZESA ZARZĄDU).

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoOLEJNICZAK
2.ImionaREMIGIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGIZA
2.ImionaJĘDRZEJ STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTKACZYK
2.ImionaAGATA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZULGA
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji1) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W FORMIE KLUBU SPORTOWEGO - W SPORCIE PŁYWANIE (CEL NADRZĘDNY); 2) ROZWIJANIE INNYCH, NIŻ OKREŚLONE W UST. 1), FORM KULTURY FIZYCZNEJ; 3) WIELOPŁASZCZYZNOWE ODDZIAŁYWANIE NA KRĘGOSŁUP MORALNY DZIECI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYCHOWANIA DO INTERDYSCYPLINARNEGO SAMOKSZTAŁCENIA SIĘ; 4) WSZECHSTRONNY ROZWÓJ INTELEKTUALNY, PSYCHOFIZYCZNY, ZDROWOTNY, SPOŁECZNY, ESTETYCZNY, MORALNY I DUCHOWY; 5) WYCHOWANIE "PRZEZ" I "DO" KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI; 6) WYCHOWANIE DZIECI W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO.