Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 824.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-28 r., sygnatura akt: VIII GU 172/06/S, VIII GUp 1/07/S
[BM-353/2007]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, informuje na podstawie przepisu art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, że postanowieniem z dnia 2 stycznia 2007 r., sygn. akt VIII GU 172/06/S, ogłoszono upadłość dłużnika "ETG" Sp. z o.o. w Krakowie obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) do Sędziego komisarza w terminie do dnia 22 lutego 2007 r. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 22 lutego 2007 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia - Barbarę Felę.
Wyznaczono syndyka masy upadłości - Henrykę Rolę-Podczaskę.

Oddalono wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 1/07/S.