I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10662.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-08 r.
Pozycja 10662.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-21 r.
[BM-10192/2007]

Plan połączenia Spółek
FRUITEX CONSOLIDATED Sp. z o.o.
oraz FRUITEX CONSOLIDATED GOSPODARSTWO ROLNE
URBANOWICE Sp. z o.o.

uzgodniony w Górze Kalwarii dnia 7.08.2007 r.

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu

a) Spółka przejmująca - Fruitex Consolidated Sp. z o.o.

Firma - Fruitex Consolidated Sp. z o.o.
Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres i siedziba: ul. Broniewskiego 8B, 05-530 Góra Kalwaria,

b) Spółka przejmowana - Fruitex Consolidated Gospodarstwo Rolne Urbanowice Sp. z o.o.
Firma - Fruitex Consolidated Gospodarstwo Rolne Urbanowice Sp. z o.o.
Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres i siedziba: ul. Kozielska 48, Urbanowice, 47-270 Gościęcin.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.
Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. oraz do art. 516 § 6 k.s.h.

3. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

Nie przewiduje się.

4. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się.

5. Uzgodnienie Planu połączenia

Plan połączenia wraz z załącznikami:

1. projekt uchwał o połączeniu Spółek,

2. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej,
3. oświadczenia o stanie księgowym Spółek,

4. projekt zmian umowy Spółki przejmującej został uzgodniony dnia 7.08.2007 r., co zostało potwierdzone podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Spółek.

1. Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu

Fruitex Consolidated Sp. z o.o.

2. Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu

Fruitex Consolidated Gospodarstwo Rolne Urbanowice Sp. z o.o.