V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 15743.
SĄD REJONOWY W MIELCU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 682/07
[BM-15236/2007]

W Sądzie Rejonowym w Mielcu, I Wydział Cywilny, toczy się sprawa z wniosku Szczepana Pyzikiewicza (sygn. akt I Ns 682/07) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1294, o powierzchni 0,0529 ha, położonej w Mielcu, obręb Rzochów. Działka nr 1294 powstała z parceli gruntowej 164/5 objętej lwh 66 gminy katastralnej Rzochów.

Sąd wzywa zainteresowanych do zgłoszenia się i wykazania praw w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.