V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4091.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ III CYWILNY, sygnatura akt: III Ns 165/06
[BM-3564/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział III Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Perłowej 26, nr działek: 212/2, 212/3 i 212/4, na rzecz Jarosława Wysoczyńskiego.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności ww. nieruchomości przez Jarosława Wysoczyńskiego, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.