XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 56381.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-05-08 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6035/7/415]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm badawczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 73.20.Z (Badanie rynku i opinii publicznej).

Liczba rekordów:
5 848

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Ostrołęka

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Ostrołęka (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
6 540

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.05.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotufundacja
3.Nazwa podmiotuCDG INWENCJA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2.Adresmiejscowość RZESZÓW ulica STAROMIEJSKA nr domu 5A kod pocztowy 35-231 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu26.04.2007

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. W SPRAWACH DYDAKTYCZNYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5000 ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMADEJ
2.ImionaSEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoPESZKO
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPROBOLA
2.ImionaMATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKALISZ
2.ImionaRAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBALICKI
2.ImionaBOGUSŁAW PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z PROWADZENIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji 1. PROPAGOWANIE I REALIZOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, A W TYM ODNAWIALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, 2. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 3. WSPIERANIE I PROMOWANIE ROZWOJU NAUKI, DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, SPORTU, KULTURY, SZTUKI ORAZ TRADYCJI ZARÓWNO LOKALNEJ JAK I NARODOWEJ, 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH, ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY ORAZ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 6. WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DIALOGU SPOŁECZNEGO, 8. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZY REGIONAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ