V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 71.
SĄD REJONOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: 185/07
[BM-15623/2007]

Przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim toczy się sprawa z wniosku Heleny Kowalskiej z udziałem Leona Kowalskiego i innych o zasiedzenie nieruchomości:

- położonej w miejscowości Zakrzewo, o powierzchni 13,08 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 274/1 i 295/1,

- położonej w miejscowości Lepsze, o powierzchni 0,97 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/1,

- położonej w miejscowości Zakrzewo, o powierzchni 0,89 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 193/1 i 193/2,

dla których to nieruchomości nie ma urządzonych ksiąg wieczystych ani zbiorów dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.