V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 13899.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 598/09
[BMSiG-14314/2009]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 598/09 toczy się z wniosku Ewy Augustynowicz sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Perz z domu Gniedziejko, c. Jana i Zofii, ur. 15 czerwca 1936 r. w Chmielówce, zmarłej 24 stycznia 2009 r. w Warszawie i ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, ul. Krępowieckiego 11 m. 212.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.