Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 197939.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-08-08 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/6223/9/500]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Usług Celnych i Spedycyjnych "Alces" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.10.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CELNYCH I SPEDYCYJNYCH "ALCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CELNYCH I SPEDYCYJNYCH "ALCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaORŁOWSKI
2.ImionaALEKSANDER Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLUDWIG
2.ImionaHANS Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH Z DNIA 17 MARCA 2009 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z POWODU NIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DO MINIMALNEJ WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, SYGN. AKT GL X NS-REJ KRS 156/09/139
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDWAJ LIKWIDATORZY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLUDWIG
2.ImionaHANS Ikona RSS

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH Z DNIA 17 MARCA 2009 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z POWODU NIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DO MINIMALNEJ WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, SYGN. AKT GL X NS-REJ KRS 156/09/139
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE