Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 217351.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-11-30 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19327/9/425]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
435 303

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu gryfińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie gryfińskim (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
11 088

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.11.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaEKOGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SOKOLNICZA nr domu 5 nr lokalu 60 kod pocztowy 53-676 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.10.2009 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA SOBKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 4B, REP. A NR 3773/2009

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGUMIENNY
2.ImionaZYGMUNT PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBŁASZCZUK
2.ImionaJAN JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDŁUBAK
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.400,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGADZIŃSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.300,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGADZIŃSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

78

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

79

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

80

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

81

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

82

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE