V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 2153.
SĄD REJONOWY W KARTUZACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 376/08
[BMSiG-2014/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Kartuzach, w I Wydziale Cywilnym, w sprawie I Ns 376/08 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Bednarka o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Jankowskiej (córce Jana Bednarka i Marii Bednarek), zmarłej w dniu 30 czerwca 1992 r. w Somoninie, ostatnio stale zamieszkałej w Somoninie. W skład spadku po ww. spadkodawczyni wchodzi nieruchomość położona w Somoninie, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 21402.

Niniejszym wzywa się spadkobierców ww. osoby, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.