Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20191.
KRS 0000245580, REGON 140357297, NIP 7010002576
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-11-22 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2133/9/436]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Areał sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.02.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII LUDOWEJ nr domu 26 kod pocztowy 00-609 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARYNARSKA nr domu 11 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki29.01.2009 R., REPERTORIUM A NR 124/2009, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KITĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. POLNEJ NR 24 LOKAL 8, ZMIENIONO § 6 ORAZ § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW

WPISAĆ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH