XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 20527.
KRS 0000278882, REGON 060238692, NIP 5632309728
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-04-18 r.
[LU.XI NS-REJ.KRS/15167/8/220]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni tytoniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.35.Z (Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych).

Liczba rekordów:
739

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 27.12.Z (Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej).

Liczba rekordów:
1 134

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.02.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 060238692 NIP 5632309728
3.Nazwa podmiotuCHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO-SPOŁECZNE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoTAK

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM
2.Adresmiejscowość CHEŁM ulica LUBELSKA nr domu 52 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu28.01.2007 R.

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuUCHWAŁA Z DNIA 10.10.2008 R. ZMIANA § 5; § 7 UST. 3; DODANO W § 8 UST. 2-4; § 31 (1).; UCHYLONO: W § 8 UST. 1 UCHYLA SIE PKT 5; PO § 36 UCHYLA SIĘ ZDANIE: "NINIEJSZY STATUT ZOSTAŁ PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE PRZEZ GRUPĘ ZAŁOŻYCIELSKĄ NA ZEBRANIU W DNIU 28 STYCZNIA 2007 R."

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Komitet założycielski

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŻELISKO
2.ImionaPIOTR ROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHARAŃCZYK
2.ImionaEWA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGUMIENNY
2.ImionaJACEK PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA CHEŁMA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA STOWARZYSZENIA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoHARAŃCZYK
2.ImionaEWA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoGUMIENNY
2.ImionaJACEK PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1.NazwiskoLIPCZUK
2.ImionaMARTA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMARCINEK
2.ImionaANITA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMICHALSKA
2.ImionaDOROTA AGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTASZ
2.ImionaBOGUMIŁA ADAMINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacji- PODTRZYMYWANNIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, - DZIAŁANIA NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, - DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, - DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,, - DZIAŁANIA W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, - DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Rubryka 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

WPISAĆ

1

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA: -PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; -POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, -POMOC NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, -DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, -ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ MŁODZIEŻY, AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I KULTURALNĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W "SPOŁECZEŃSTWIE BEZ GRANIC", -WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPULARYZACJI I ROZWOJU REGIONU CHEŁMSKIEGO, -WSPIERANIE FINANSOWE, RZECZOWE I ORGANIZACYJNE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESACH OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA.

2

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH: -DZIAŁANIA W ZAKRESIE KRAJOZNASTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, -ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

3

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA: -ORGANIZOWANIE FESTIWALI, KONKURSÓW, WYSTAW ORAZ INNYCH IMPREZ KULTURALNYCH LUB ARTYSTYCZNYCH, -ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ, SEMINARIÓW, PLENERÓW I WARSZTATÓW

1

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ: - PRZYGOTOWYWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW SŁUŻĄCYCH POGŁĘBIENIU UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRSU WIEDZY O SZTUCE, LITERATURZE, MUZYCE, PLASTYCE, TAŃCU SPORTOWYM, NOWOCZESNYM I LUDOWYM ORAZ INNYCH PRZEJAWACH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

2

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM: -UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU