Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 9722.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-07-25 r., sygnatura akt: VII GU 28/10, VII GUp 14/10
[BMSiG-9481/2010]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 czerwca 2010 r. o sygn. akt VII GU 28/10 ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Agra-Szczecinek" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygn. akt VII GUp 14/10. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka, a na nadzorcę sądowego Anetę Bardygę.

Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie 1 miesiąca od daty niniejszego obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" na adres Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. gen. Wł. Andersa 34, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt VII GUp 14/10. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela.

Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" zgłosili je na adres Sądu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.