Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 208436.
KRS 0000180975, REGON 191303057, NIP 9580972611
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-11-26 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17868/10/447]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Cito" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2010.10.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.09.2010R. REPERTORIUM A NR 7673/2010 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA 80-894 GDAŃSK, UL. GARNCARSKA 4/6 M.4 ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 HOTELE I RESTAURACJE

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ POCZTA PAŃSTWOWA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WPISAĆ

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA