I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 11059.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-24 r.
[BMSiG-10878/2012]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
266 533

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów cukru

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 10.81.Z (Produkcja cukru).

Liczba rekordów:
27

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 349 § 4 k.s.h., po uzyskaniu w dniu 31 lipca 2012 r. wymaganej zgody Rady Nadzorczej Spółki, informuje o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

W związku z planowaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy sporządzone zostało "Śródroczne sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r." oraz opinia i raport biegłego rewidenta - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z badania "Śródrocznego sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r.".

Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przeznacza się kwotę 193.182.162,81 zł, co stanowi 0,195 zł na jedną akcję.

Wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w okresie od 17 do 28 września 2012 r.

Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy określa się na 10 września 2012 r.