I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12870.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
[BMSiG-13932/2013]

Kurator Spółki Polski Przemysł Wódczany Zakłady Przemysłowe Rektyfikacja Warszawska, Winkelhausen i Akwawit Spółka Akcyjna w Warszawie (ostatni adres: ul. Dobra 48/50), w Warszawie, powołany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt Wa XII Ns Rej. KRS 24731/13/379, wpisanej do RHB LXXII - 10428 prowadzonego przez były Sąd Okręgowy w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 października 2013 r., o godz. 1030, w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lokal 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór Zarządu.

4. Wybór Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty akcji należy złożyć kuratorowi do 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu kuratora w Warszawie przy al. Róż 10 lokal 1, tel. 22 621 40 34.