Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 87172.
KRS 0000462447, REGON 122863850, NIP 6783147827
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-05-16 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10683/13/394]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2013.05.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaAGMA&COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE OŚWIECENIA nr domu 48 nr lokalu 37 kod pocztowy 31-636 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.05.2013 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAĆKÓWKA
2.ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAĆKÓWKA
2.ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 13 Z WYDAWANIE GAZET

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 20 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA