Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 4629.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-11-29 r.
[BMSiG-4654/2014]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 523

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
3 748

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., likwidatorzy Spółki PD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 268767 ("Spółka"), ogłasza treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1.04.2014 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 1.04.2014 r. w sprawie umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 145 i art. 359 § 2, 405 § 1 k.s.h. w związku z art. 126 § 1 k.s.h., a także w związku z § 10 ust. 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji celem umorzenia oraz na podstawie umowy sprzedaży akcji imiennych w celu umorzenia zawartej pomiędzy Spółką a ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 31 marca 2014 r., Zgromadzenie postanawia umorzyć następujące akcje:
- 41.849 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) zwykłych akcji imiennych Spółki serii C, o numerach C 13801 do C 55649 (zwane dalej "Akcjami Własnymi").

§ 2

Umorzenie Akcji Własnych następuje za wynagrodzeniem określonym w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji celem umorzenia, tj. za wynagrodzeniem dla ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w wysokości 2.079.058,32 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 32/100).

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w § 2 niniejszej uchwały stanowi wynagrodzenie za nabycie przez Spółkę Akcji Własnych od akcjonariusza, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji imiennych w celu umorzenia zawartej pomiędzy Spółką a ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 31 marca 2014 roku.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone w drodze zmiany Statutu Spółki, z zastosowaniem procedury wskazanej w art. 456 k.s.h. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez właściwy dla Spółki Sąd.

Działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., likwidatorzy Spółki ogłaszają o podjęciu w dniu 1.04.2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, będącej konsekwencją umorzenia akcji, które zostało zaprotokołowane w Uchwale nr 2 z dnia 1.04.2014 r. ogłoszonej powyżej. Na podstawie Uchwały nr 3 kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 2.610.000 zł do kwoty 517.550 zł, tj. o kwotę 2.092.450 zł, w drodze umorzenia dobrowolnego 41.849 akcji imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda akcja.

W związku z powyższym likwidatorzy Spółki wzywają wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne, zgłoszone w powyższym terminie. Wierzyciele mogą ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zgłoszonych w terminie określonym powyżej, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od Spółki zabezpieczenia. Zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób.

Likwidator
Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz
Likwidator
Seweryna Afanasjew
Likwidator
Aneta Pawelec