Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 4653.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-20 r.
[BMSiG-4626/2014]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu gdańskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie gdańskim (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
16 489

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego "SUPON" S.A. w Straszynie, działając na podstawie § 22 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 6 czerwca 2014 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki - Straszyn, ul. Spacerowa 1.

Porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Rozpatrzenie i podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

9) Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

10) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za okres od 1.01.2013. do 31.12.2013 r.

11) Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: Zarząd ustala nieprzekraczalny termin składania akcji w siedzibie Zarządu Spółki, w Straszynie, do 30.05.2014 r.