V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4691.
SĄD REJONOWY W DĘBICY, VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY Z SIEDZIBĄ W ROPCZYCACH, sygnatura akt: VI Ns 691/13
[BMSiG-4655/2014]

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy, VI Zamiejscowym Wydziałem Cywilnym z siedzibą w Ropczycach, z wniosku Janiny Aleksandry Basary i Stefana Basary, pod sygn. akt VI Ns 691/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 472, o pow. 0,48 ha (grunty orne), położonej w Wolicy Ługowej, gm. Sędziszów Młp., powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkarpackiego. Wymieniona działka ewidencyjna powstała z cz. p. gr. 396/3, objętej Lwh 146 gm. kat. Wolica Ługowa zamkniętym, oraz z cz. p. gr. 396/2, objętej Lwh 179 gm. kat. Wolica Ługowa zamkniętym.
W Lwh 146 gm. kat. Wolica Ługowa jako właściciele ujawnieni są: Tobiasz Tenzer w 7/14 częściach, Meilech Tenzer w 28/56 częściach.
W Lwh 179 gm. kat. Wolica Ługowa jako właściciele ujawnieni są: Tobiasz Tenzer w 6/7 częściach, Mechel Tenzer w 1/7 części.
Na dzień 1 grudnia 1967 r. działką tą władała Zofia Kosiak, która zmarła, a jej następcy nie są znani.
Zgodnie z twierdzeniami wniosku działka ewidencyjna nr 472, położona w Wolicy Ługowej została zakupiona przez wnioskodawców Janinę Aleksandrę Basarę i Stefana Basarę w 1968 r. od Zofii Kosiak i zgodnie z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie powinno nastąpić na rzecz Janiny Aleksandry Basary i Stefana Basary na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców po Zofii Kosiak oraz osoby ujawnione w Lwh 146 i 179 gm. kat. Wolica Ługowa lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Ropczycach (39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7, woj. podkarpackiego), i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.