V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 4694.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 63/14
[BMSiG-4657/2014]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 63/14 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Janusza Rewickiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 789/1, o powierzchni 1003 m2, położoną w Granicy, gmina Michałowice, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.