Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66547.
KRS 0000505891, REGON 061680906, NIP 5372627732
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-04-10 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5236/14/939]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm magazynowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.10.B (Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów).

Liczba rekordów:
2 441

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubelskim.

Liczba rekordów:
389 282

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2014.04.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaPL-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. BIAŁA PODLASKA gmina M. BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA
2.Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica BRZESKA nr domu 130 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejLOGISTICS@ OP.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.04.2014 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHARNIANKOU
2.ImionaDZMITRY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHARNIANKOVA
2.ImionaLARYSA Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHARNIANKOU
2.ImionaDZMITRY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHARNIANKOVA
2.ImionaLARYSA Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy03 RYBACTWO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 TRANSPORT LOTNICZY

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 TRANSPORT WODNY

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 TELEKOMUNIKACJA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 EDUKACJA

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy99 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.