Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 22096.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-28 r., sygnatura akt: XII GR 4/17, XII GRs 1/17
[BMSiG-21547/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku otwarto postępowanie sanacyjne "Hołda" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, numer KRS 0000035642, adres siedziby: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 7, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRs 1/17.

Zezwolono dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Smoleń, wyznaczono zarządcę - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000591281; licencje doradców restrukturyzacyjnych wchodzących w skład zarządu: Piotr Zimmerman - licencja nr 844, Patryk Filipiak - licencja nr 634, Bartosz Sierakowski - licencja nr 845, Mateusz Medyński - licencja 958.

Ponadto Sąd wskazuje, że podstawa jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1), a otwarte postępowanie ma charakter głównego.

Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.