III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27518.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GU 269/17, XI GUp 147/17
[BMSiG-27527/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 269/17, ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Opaska, nr PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałej w Golince, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 147/17.

Wzywa się wierzycieli upadłej Małgorzaty Opaski do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Małgorzaty Opaski, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter-Zalewskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jacka Pałki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 376.