III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 27551.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 52/17
[BMSiG-27590/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anity Matuła, PESEL (informacja ukryta) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 52/17, ogłasza, iż syndyk sporządził listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na liście może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, natomiast co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.